หน้าแรก

14915296_10209406731278664_8311261358621426085_n

ชื่อ      กนิฏฐา เกิดฤทธิ์

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ภูเก็ต)

วุฒิการศึกษา
2555 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยบูรพา
2557 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ : 085-6822289
อีเมลล์ : kakerd@rpu.ac.th